Οι τιμές εξαρτώνται από τον τύπο του δωματίου και παρακάτω αναγράφεται η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή για κάθε περίοδο.

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 30€ - 35€
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 40€ - 45€